Minister Schouten wil pilots om daadwerkelijke emissie uitstoot stallen te meten

In de toekomst bepalen veehouders en techniekleveranciers zelf de inrichting van het stalsysteem, zolang de gestelde emissiedoelen behaald worden. Op deze manier kunnen innovaties sneller en makkelijker doorgevoerd worden. Dat stelt voorzitter Ruud Tijssens namens de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. Het advies sluit aan bij de ambitie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, om in de toekomst te gaan werken met gemeten emissies uit de stal. Het advies is vandaag door minister Schouten, mede namens staatsecretaris Van Veldhoven, aan de Tweede Kamer verstuurd.
De veehouderij staat voor de grote opgave om vergaand en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling van nieuwe technieken en managementmaatregelen speelt hierbij een belangrijke rol. Veel veehouders hebben goede ideeën en willen aan de slag met vernieuwingen om stallen te verduurzamen en uitstoot zoals ammoniak, methaan en fijnstof terug te brengen. Bij het innovatieproces lopen zij vaak aan tegen regelgeving, vergunningverlening, vertraging of andere moeilijkheden. Dat is jammer, omdat de overheid deze innovaties juist wil stimuleren.
Minister Schouten heeft vorig jaar de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (hierna: Taskforce) ingesteld om te kijken naar de vraag hoe deze versnelling op het gebied van innovatie van stalsystemen, andere veehouderij-oplossingen en een bijbehorend nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving er in de toekomst uit zou kunnen zien. In dit advies hebben overheden, onderzoekers, fabrikanten van staltechnieken, agrobedrijfsleven, individuele veehouders, landbouworganisaties en maatschappelijke organisaties samen gewerkt aan dit complexe innovatievraagstuk.
Advies Taskforce: emissiedoelen en pilots
Centraal in het advies staan drie sporen om te komen tot een versnelling van innovatie voor stalsystemen: er zou een wettelijk systeem moeten komen dat stuurt op emissiedoelen, waarbij veehouders en techniekleveranciers zelf beslissen over de inrichting van het stalsysteem. De huidige regelgeving en werkwijzen voor de proefstalprocedure moeten versimpeld en verbeterd worden. Een systeem gebaseerd op gemeten emissies uit de stal is op korte termijn niet haalbaar. De Taskforce adviseert om eerst te experimenteren met dit plan en 20 pilots in te richten die aan de slag gaan met onder andere systemen voor real-time praktijkmetingen van uitstoot, zo kan nuttige en noodzakelijke ervaring worden opgedaan met sensor- en datasystemen. Om hier een start mee te maken stellen minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven een regie-orgaan in dat, onder andere, aan de slag gaat met de pilots.
Documenten
Minister Schouten stuurt een reactie op het adviesrapport van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. Ook …
Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2021
Vorig artikelNieuwe regeling voor meer schone vrachtauto’s en groene innovaties op de weg
Volgend artikelBeschikbaarheidsvergoeding OV met drie maanden verlengd
Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.